Governing Council 2016 – 2019

Patron Professor K. R. Dikshit
President (2018-2019) Prof. Abani Kumar Bhagabati
Vice-President D. K. Nayak, Shillong
Vice-President M. N. Kaul, Jammu
Vice-President Lakshmi Sivaramakrishnan, Kolkata
Vice-President Veena U. Joshi, Pune
Secretary General R. G. Jaybhaye, Pune
Secretary Ravi S. Singh, Varanasi
Secretary N. C. Jana, Burdwan
Foreign Correspondence Secretary S. D. Pardeshi, Pune
Treasurer Jutta Dikshit, Pune
Editor S. R. Jog, Pune
Co-Editor D.K.Nayak, Shillong,
H.S.Sharma, Jaipur,
Nina Singh, Rohtak

 

Members Regional Representatives
(Ex-officio Members)
H. S. Sharma, Jaipur Krishna Mohan (North), Chandigarh
Suryakant, Chandigarh Bimal Kumar Kar (East), Guwahati
B. W. Pandey, Delhi N. R. Dash (West), Vadodara
M.S. Nathawat , Delhi A. S. Rayamane (South), Bengaluru
Nina Singh, Rohtak
M. S. Jaglan, Kurukshetra
Ravinder Kaur, Chandigarh
D. D. Sharma, Shimla
Ambadas Jadhav, Mumbai
Vikramaditya Choudhari, Delhi
Sarfaraz Alam, Varanasi
Amit Dhorde, Pune
M.H.Qureshi, Delhi
Rashmi Sharma Banasthali